niedziela, 10 marca 2013

radio

 Henrich Hertz w 1886  po raz pierwszy wytworzył fale elektromagnetyczne posługując się skonstruowanym przez siebie oscylatorem elektrycznym- oscylatorem Hertza. Wykazał, że prądy o wysokiej częstotliwości emitują fale elektromagnetyczne, albo radiowe w przestrzeń kosmiczną. Niestety nie zdawał sobie sprawy z praktycznych możliwości płynących z wykorzystania tej wiedzy. Mówił :

           "It's of no use whatsoever[...] this is just an experiment that proves Maestro Maxwell was right—we just have these mysterious electromagnetic waves that we cannot see with the naked eye. But they are there"
            ( To jest bezużyteczne. to jest eksperyment potwierdzający, że maestro Maxwell miał rację- mamy tylko te tajemnicze fale elektromagnetyczne, których nie widać gołym okiem. Ale one tam są)


Pytany o konsekwencje swoich odkryć, Hertz odpowiedział:
       "Nothing, I guess."


W 1890 Nikola Tesla opatentował swój transformator , który stanie się podstawą wielu wczesnych radiowych urządzeń nadawczych.

Podczas pobytu w Anglii Tesla zaprzyjaźnił się z William'em Crookes'em angielskim fizykiem i chemikiem, który dodatkowo zajmował się spirytyzmem, a jego przeświadczenie o prawdziwości tego zjawiska wzbudziło w latach 70. XIX wieku duże kontrowersje.Crooks wierzył, że ludzie sa zdolni komunikować się między sobą telepatycznie, gdy dostroją się do wysokiej częstotliwości. Tesla pewnej nocy miał wizję jej opis pochodzi  z autobiografii Tesli :

          "when I fell in a sleep, or perhaps a swoon, and saw a cloud carrying angelic figures of marvelous beauty, one of whom gazed upon me lovingly and gradually assumed the features of my mother. The appearance slowly floated across the room and vanished, and I was awakened by an indescribably sweet song of many voices. In that instant a certitude, which no words can express, came upon me that my mother had just died. And that was true"
       (gdy zapadłem w sen, czy może omdlenie i zobaczyłem chmurę przemieszczających się cudownej urody anielskich postaci, z których jeden patrzył na mnie z miłością i stopniowo przybierał cechy mojej matki. zjawisko powoli przepłynęło przez pokój i zniknęło i zostałem obudzony przez słodką pieśń wielu głosów, która była nie do opisania. W tym momencie przeczucie, którego nie można wyrazić słowami podpowiadało mi, że moja matka umarła. I to była prawda.)

Nikola wierzył, że on i jego matka byli dostrojeni do tej samej częstotliwości.

W latach 1891- 1893, Tesla dał wiele wykładów w Ameryce i Europie na temat swojej pracy z prądem przemienny m.in wygłosił wykład przed londyńskim Institution of Electrical Engineers pod tytułem "Eksperymenty z alternatywnym prądem o  wysokiej częstotliwości i wysokim potencjale" na którym sugerował możliwość przesyłu wiadomości bez przewodów.

W 1892 pojawiają się pierwsze patenty Tesli dotyczący przesyłu energii (U.S. Patent 0,487,796), w ciągu następnych dwóch lat przybywają kolejne (U.S. Patent 0,511,559, U.S. Patent 0,511,560, U.S. Patent 0,511,915)


1893 odbył się wykład w St. Louis, Tesla był w tym czasie bardzo popularny i zainteresowanie jego odczytem było tak wielkie, że początkowa decyzja o jego lokalizacji została zmieniona z małej salki na aulę w  Exhibition Theatre  posiadającą cztery tysiące miejsc siedzących. Wykład jest istotny, z tego względu, że Tesla odnosi się na nim do systemu  przekazującego inteligencję (tak nazywano kiedyś informację) bez jakichkolwiek przewodów. To co zostało tam zauważone jest często traktowane jako podstawa inżynierii radiowej (m. in. zasada uwzględnienia rezonansu w celu osiągnięcia maksymalnej czułości i selektywności odbioru,  zalety stałego nośnika do transmisji sygnałów na duże odległości). Urządzenia, których Tesla użył podczas wykładu zawierały wszystkie elementy, które były wykorzystywane w systemach radiowych przed rozwojem "oscillation valve", wczesnej lampy elektronowej.

 W 1894  Aleksandr Popow demonstruje na zjeździe Rosyjskiego Towarzystwa Fizyko-Chemicznego w Petersburgu konstrukcję "wykrywacza burz". Popow wykrywał burze z odległości 30 km. Poinformował też o możliwości odbioru sygnału z iskrowników, ale udało mu się osiągnąć jedynie niewielkie odległości

W 1895 Guglielmo Marconi prowadzi na strychu rodzinnej posiadłości doświadczenia z łącznością bezprzewodową
Jest to tragiczny rok dla Tesli, doszło do pożaru, w którym Nikola traci wszystko nad czym do tej pory pracował.

Gdy w 1896 Marconi składa swój pierwszy wniosek patentowy, Nikola posiada już osiem patentów na na generowanie  fal o wysokiej częstotliwości do celów transmisji. Prace, które prezentuje Marconi są praktycznie identyczne z tym co prezentował wcześniej Aleksander Popow i Oliver Lodge.  Kontrowersje na temat przedstawianie przez Marconiego cudzych prac jako swoich występowały już w tamtych czasach. Do dużego skandalu doszło w 1901 roku kiedy to Marconi przedstawił wniosek patentowy na koherer (prymitywny detektor fal elektromagnetycznych) rtęciowy. Jego prawdziwym wynalazcą był  Jagadis Chandra Bose w 1899 opisał koherer i nauszny odbiornik sygnałów radiowych, a w latach 1896-97  Bose mówił o nim na wykładach w Londynie. W wykładach tych musiał uczestniczyć Marconi lub jego pracownicy.
Około roku 1911 w większości krajów pojawiły się zdania, że główny radiowy patent Marconiego (brytyjski numer 7777) narusza wcześniejsze prawa Lodge'a. Reakcją Marconiego było natychmiastowe wykupienie patentów zagrażających jego pozycji.
 Aleksandr Popow powiedział na Kongresie Rosyjskich Inżynierów Elektryków w 1900 roku:
         
           "[...] nadawanie i odbieranie sygnałów przez Marconiego za pomocą oscylacji elektrycznych nie jest niczym nowym. W Ameryce sławny inżynier Nicola Tesla przeprowadził identyczne eksperymenty w 1893"

Tesla kontynuuje swoje eksperymenty z falami radiowymi w  Gerlach Hotel. Budynek nosi obecnie nazwę Radio Wave Building. Tesla dokonał transmisji z laboratorium na 5-th Ave South na Manhattanie do jego pokoju hotelowego.


Marconi otrzymuje brytyjski patent na swój system telegraficzny. Zakłada przedsiębiorstwo Wireless Telegraph and Signal Company, znane później pod nazwą Marconi Company i cieszy się coraz większym zainteresowaniem szczególnie w dwóch ważnych instytucjach brytyjskich marynarce i poczcie.

W 1889 Tesla patentuje zdalne sterowanie za pomocą fal radiowych, a w 1899 opatentował system zdalnego sterowania z jednoczesnym użyciem wielu sygnałów i funkcji logicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Okres od 17 maja 1899 do 7 stycznia 1890 jest to czas pobytu Tesli w Colorado Springs informując, iż zamierza zajmować się bezprzewodową transmisją, ciekawskim, miejscowym dziennikarzom mówił, że zamierza wysłać bezprzewodowo wiadomość na światową wystawę w Paryżu w roku 1900, ale jego plany były nieco inne o czym będzie mowa w późniejszych postach.

W 1900 roku Marconi przybył do Nowego Jorku i  złożył swój pierwszy  amerykański wniosek patentowy, który został odrzucony. Sytuacja ta powtarzała się wielokrotnie, Urząd patentowy stwierdzał, że podania Marconiego naruszają patenty innych wynalazców, a niektóre z jego zastrzeżeń nazwał "bliskimi absurdu" w świetle wcześniejszych wniosków Tesli.

Gdy Marconi dokonał pierwszej transatlantyckiej transmisji radiowej Tesla żartował z niego mówiąc: "Marconi jest dobrym człowiekiem. Niech kontynuuje. Korzysta on z 17 moich patentów".
Istnieją głosy mówiące, że nie doszło do transmisji transatlantyckiej, podaję link do obszernej wypowiedzi za wszystkimi za i przeciw w związku co do tego wydarzenia :
transmisja transatlantycka
Ciekawa jest informacja, która pojawia się na końcu tekstu. Jako główny powód, dla którego Marconi nie mógł dokonać łączności podaje się zbyt małą moc sygnałów, które nie mogły pobudzić do pracy koherera rtęciowego i odbiornika. Okazuje się jednak, że gdy zastosujemy "nagrzewanie" jonosfery, dochodzi do polepszenia odbioru w szerokich częstotliwościach. W tamtym czasie Nikola zajmował się przeprowadzaniem eksperymentów nad bezprzewodowym przesyłaniem energii wzdłuż powierzchni Ziemi i urządzenia Tesli były zdolne do "nagrzania jonosfery". Co prawda autor sugeruje, że Nikola przyjaźnił się z Marconim i mógł mu pomóc... Ja raczej bym stawiała, że Tesla mógł pomóc Marconiemu nieświadomie.

Nowa firma Marconi America  zyskuje poparcie ze strony najważniejszych członków amerykańskiego społeczeństwa przemysłowego takich jak Thomas Edison  czy  Andrew Carnegie (amerykański przemysłowiec szkockiego pochodzenia, swego czasu jeden z najbogatszych ludzi  na świecie). Edison zostaje jego konsultacyjnym inżynierem. Nagle w 1904 po wielokrotnych odmowach Urząd Patentowy zmienia zdanie i przyznaje patent Marconiemu.

Rok 1909 wywołał u Tesli ogromny gniew, gdyż przyznano Marconiemu Nagrodę Nobla za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej.
Tesla rozpoczął postępowanie sądowe w 1915, ale z przyczyn finansowych nie był w stanie go kontynuować. Dopiero w 1935 zapadły pierwsze wyroki unieważniające patenty Marconiego.W 1943, parę miesięcy po śmierci Tesli, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał prawomocny wyrok orzekający, że patenty Marconiego naruszają nie tylko patenty Tesli (w tym 645,576, uważany obecnie za pierwszy patent "radiowy"), ale również innych wynalazców.


J. S. Stone amerykańskie fizyk, matematyk i wynalazca, który miał swój wpływ w rozwój komunikacji bezprzewodowej powiedział:
        "Among all those, the name of Nikola Tesla stands out most prominently. Tesla with his almost preternatural insight into alternating current phenomena that enabled him … to revolutionize the art of electric-power transmission through the invention of the rotary field motor, knew how to make resonance serve, not merely in the role of a microscope, to make visible the electric oscillations, as Hertz had done, but he made it serve the role of a stereopticon. … It has been difficult to make any but unimportant improvements in the art of radio telegraphy without traveling, part of the way at least, along a trail blazed by this pioneer who, through eminently ingenious, practical and successful in the apparatus he devised and constructed, was so far ahead of his time the best of us then mistook him for a dreamer."
        (Spośród tych wszystkich, imię Nikola Tesla, wyróżnia się najbardziej widocznie. Tesla z jego prawie nadnaturalnym wyobrażeniem zjawiskiem prądu przemiennego, które umożliwiło mu... zrewolucjonizować transmisję mocy elektrycznej poprzez wynalezienie silnika pola obrotowego, wiedział jak wytworzyć rezonans służący, nie tylko w roli mikroskopu, aby uwidocznić elektryczne oscylacje, jak zrobił  Hertz, ale wykonał go by pełnił rolę rzutnika. Trudno było dokonać jakichkolwiek, ale nieważnych ulepszeń w sztuce radiotelegrafii bez podróży przynajmniej części drogi szlakiem przetartym przez tego pioniera, który przez wybitne pomysły praktyczne i skuteczne w aparaturze, opracowane i wykonane były tak daleko na przedzie w jego czasach, najlepsi z nas pomylili go wtedy z  marzycielem".
       
                                                                                                                                  A.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz